Polityka prywatności

Polityka prywatności oraz informacja o plikach cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem platformy internetowej www.oxari.com,  zwanego dalej „platforma internetowa”. Celem Polityki Prywatności oraz informacji o plikach cookies jest określenie zasady gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych o Użytkownikach i ich zachowaniu pozyskanych przez INFONET PROJEKT Spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Towarowej 2, w ramach platformy internetowej www.oxari.com. INFONET PROJEKT Spółka akcyjna dokłada wszelkich starań, aby zapewnić swoim Użytkownikom ochronę prywatności oraz zachowanie poufności w przekazywanych informacjach osobowych, w tym bezpiecznego dokonywania zakupów internetowych w ramach platformy internetowej.

Zalecamy dokładne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności. Wchodząc na stronę www.oxari.com lub korzystając z niej i przekazując dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki Prywatności.

 1. DEFINICJE
 2. Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności jest mowa o:
 3. Administratorze – należy przez to rozumieć INFONET PROJEKT Spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Towarowej 2 (dalej: „Administrator” lub „INFONET”);
 4. Dane osobowe –  należy przez to rozumieć wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;
 5. Polityka – należy przez to rozumieć niniejszą Politykę Prywatności;
 6. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 7. Platforma internetowa – należy przez to rozumieć platformę internetową prowadzoną przez Administratora pod adresem www.oxari.com;
 8. Użytkownik, Klient – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną odwiedzającą platformę internetową lub korzystającą z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 9. Pliki cookies – należy przez to rozumieć dane informatyczne, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, podczas gdy Użytkownik odwiedza stronę internetową; cookies są zaszyfrowane, więc osoby niepowołane, nie mają do nich dostępu; plik cookie to mały plik tekstowy, który jest umieszczany na urządzeniu Użytkownika; pliki cookies pomagają analizować ruch internetowy; Pliki cookies umożliwiają dostosowywać operacje Użytkownika do jego potrzeb, upodobań i niechęci poprzez zbieranie i zapamiętywanie informacji o preferencjach Użytkownika. Większość cookies nie zbiera danych osobowych identyfikujących Użytkownika, a zamiast tego gromadzi bardziej ogólne informacje, takie jak sposób, w jaki Użytkownicy uzyskują dostęp do naszych witryn lub ogólną lokalizację Użytkownika. Jednakże, pewne informacje przechowywane w plikach cookies, zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies, mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji związanych korzystaniem z platformy internetowej  przez Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa w tym w szczególności, zgodnie z przepisami RODO.

 1. Administrator danych osobowych.

Właścicielem platformy internetowej www.oxari.com i jednocześnie administratorem danych osobowych jest INFONET PROJEKT Spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Towarowej 2, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000323192, tel.  33 497 84 54, e-mail: asi@infonet-projekt.pl.

 1. Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych Użytkownika

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych mogą być następujące:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług za pośrednictwem platformy internetowej, w tym, w celu realizacji oraz optymalizacji projektów/usług oraz zamówień, a także w celu obsługi technicznej związanej z administracją serwerami;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, obsługi reklamacji, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych;
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora – w celu marketingu produktów lub usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu, dla celów statystycznych.
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda Użytkownika – w tym, w celu odpowiedzi na zapytanie zgłoszone poprzez formularz kontaktowy, przesyłania newslettera oraz prowadzenia procesów rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest również:

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.);

Jednocześnie informujemy, że komunikacja z poszczególnym użytkownikiem będzie zawężona do indywidulanych zgód użytkownika przez okres niezbędny dla realizacji wybranych celów, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Ponadto niektóre dane transmisyjne (w szczególności adresy IP) są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 1. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych i sposoby gromadzenia danych przez Administratora
 2. Administrator pozyskuje dane Użytkowników w następujący sposób:
 • poprzez wprowadzenie danych przez Użytkownika w sposób dobrowolny w formularzu kontaktu, służącym m.in. do celów kontaktowych, zapisania się na webinary, warsztaty, konferencje, zapisania się na newsletter, zamówienia wersji demo, wyceny czy zamówienia prezentacji oraz poprzez skorzystanie z formularza CallPage;
 • poprzez bezpośredni kontakt Użytkowników z Administratorem przy wykorzystaniu danych kontaktowych (numery telefonów, faksów oraz adresy e-mail) wskazanych na platformie internetowej;
 • poprzez zbieranie danych poprzez Pliki cookies (urządzenia końcowe);

 

 1. Użytkownik dobrowolnie wypełnia formularz swoimi danymi niezbędnymi do dokonania bieżącego zadania, które gromadzone są przez Administratora. Administrator może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 2. W czasie korzystania z serwisu www.oxari.com Klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Prosimy o podanie tylko tych danych, które są niezbędne do działania konkretnej funkcjonalności platformy internetowej. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie wymaganych danych w formularzach kontaktowych uniemożliwi m.in. komunikację zwrotną oraz realizację usług przez www.oxari.com.
 3. Dane osobowe są zbierane w następujących przypadkach:

 

Formularz kontaktowy

Zadeklarowanie chęci rozmowy telefonicznej bądź korespondencji mailowej z www.oxari.com wymaga podania w formularzu danych niezbędnych do komunikacji zwrotnej, tj.:

 • imię i nazwisko
 • nazwa firmy
 • służbowy adres e-mail
 • numer telefonu

 

Formularz służący zapisom na webinaria, warsztaty, konferencje

Zarejestrowanie swojego udziału w wydarzeniu organizowanym przez INFONET wymaga podania w formularzu danych niezbędnych do realizacji wszelkich niezbędnych czynności związanych z rejestracją na wydarzenie oraz obsługą całego procesu, tj.:

 • imię i nazwisko
 • nazwa firmy
 • służbowy adres e-mail
 • numer telefonu

 

Zamówienie wersji DEMO systemu OXARI

Zadeklarowanie chęci skorzystania z wersji demo systemu OXARI wymaga podania w formularzu danych niezbędnych do komunikacji zwrotnej, tj.:

 • imię, nazwisko
 • nazwa firmy
 • służbowy adres e-mail
 • numer telefonu

 

Zamówienie wyceny systemu OXARI

Zadeklarowanie chęci uzyskania wyceny na wskazane moduły lub pakiety systemu OXARI wymaga podania w formularzu danych niezbędnych do komunikacji zwrotnej, tj.:

 • imię, nazwisko
 • nazwa firmy
 • służbowy adres e-mail
 • numer telefonu

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych mogą być pracownicy Administratora, podmioty z nim współpracujące, w szczególności partnerzy handlowi, podmioty realizujące usługi w zakresie IT – tj. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych, INFONET udostępni je uprawnionym organom państwowym.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym, wykonania umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia. Dane przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, mogą być przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

 1. Uprawnienia Klienta
 2. Administrator przykłada wagę do ochrony poufności i prywatności powierzonych informacji.  Podawanie danych przez Użytkownika platformy internetowej jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z funkcji  platformy internetowej, tj. konkretnego formularza.
 3. W każdej chwili można zrezygnować z powierzenia danych Administratorowi, dobrowolnie rezygnując z wykorzystania wyżej wymienionych funkcjonalności platformy internetowej. Dane osobowe pozostawione w platformie internetowej nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Użytkownika lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 21 RODO.
 6. W celu realizacji wskazanych uprawnień należy się skontaktować z Administratorem pod adresem Infonet Projekt Spółka akcyjna, ul. Towarowa 2, 43-300 Bielsko-Biała.
 7. Transfer danych poza obszar EOG

Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora poza EOG. Przekazanie może mieć miejsce wyłącznie do kraju objętego decyzją Komisji Europejskiej o odpowiedniej ochronie danych osobowych, a w przypadku innych krajów – wyłącznie do podmiotu, który zapewnia odpowiednie zabezpieczenia takich danych, w szczególności w postaci standardowych klauzul umownych, wiążących reguł korporacyjnych lub w oparciu o art. 49 ust. 1 lit. c RODO, jeżeli przekazanie jest niezbędne do zapewnienia Użytkownikowi preferencyjnych warunków zakupu, gwarantowanych przez producenta. Administrator zapewnia o zastosowaniu odpowiednich i adekwatnych zabezpieczeń. W celu uzyskania kopii danych prosimy kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: asi@infonet-projekt.pl

 1. Zabezpieczenie danych
 2. Administrator dąży do zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych pozostawionych przez Użytkowników, wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa. Administrator stosuje następujące rozwiązania zapewniające:
 3. szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
 4. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 5. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
 6. Ponadto Administrator regularnie testuje i ocenia skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 7. Profilowanie

W ramach www.oxari.com INFONET może automatycznie dopasowywać treści do potrzeb Klientów poprzez analizę ich osobistych preferencji, przy wykorzystaniu podanych przez nich danych osobowych (profilowanie). Jeśli Użytkownikowi nie podoba się takie działanie, to należy skontaktować się z Administratorem pod adresem: Infonet Projekt Spółka akcyjna, ul. Towarowa 2, 43-300 Bielsko-Biała. Użytkownik ma zawsze prawo do sprzeciwu wobec automatycznego dopasowywania przez Administratora ofert dla Klienta. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 1. PLIKI COOKIES
 2. Podmiot zamieszczający

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika platformy internetowej Pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator platformy internetowej tj. INFONET.

 1. Cel przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji
 2. Administrator korzysta z Plików cookies oraz podobnych technologii w celu zapewnienia dostępu do funkcjonalności platformy internetowej Administratora oraz w celach analitycznych, statystycznych (tj. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z platformy internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości) oraz zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania platformy internetowej. Odpowiednio skonfigurowane Pliki cookies są bezpieczne i pozwalają na odczyt informacji tylko przez serwer, który je utworzył. Pliki cookies nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu Użytkownika, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z platformy internetowej. Dostęp do plików cookies ma wyłącznie Administrator oraz jego pracownicy i podmioty z nim współpracujące. Osobom trzecim informacje nie są udostępniane.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 4. dostosowania zawartości stron internetowych platformy internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika platformy internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb (m.in. zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści, dopasowanie treści reklam emitowanych w serwisie oraz w sieci reklamowej);
 5. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy platformy internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości (m.in. mierzenie ruchu użytkownika na stronach, mierzenie skuteczności prowadzonych akcji na rzecz platformy internetowej).
 6. W ramach platformy internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików cookies:
 7. „sesyjne” (session cookies) będące plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 8. „stałe” (persistent cookies) będące Plikami cookies przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 9. Biorąc pod uwagę cel, dla którego Administrator stosuje Pliki cookies, dzielą się ona na następujące rodzaje:
 10. „funkcjonalne” Pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień
  i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 11. „wydajnościowe” Pliki cookies – zbierają informacje na temat sposobu korzystania z platformy internetowej przez Użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów o wystąpieniu błędów;
 12. „statystyczne” Pliki cookies – służące do zliczania statystyk dotyczących platformy internetowej;
 13. „analityczne” Pliki cookies – pozwalające mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, w celu poprawy działania strony na podstawie sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze strony
 14. „reklamowe” Pliki cookies – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań oraz mierzenie skuteczności prowadzonych działań reklamowych. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach.

 

 1. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji
 2. Administrator informuje, że przechowywana informacja w Plikach cookies lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 3. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy platformy internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, ograniczyć ich zapisywanie bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika platformy internetowej.
 4. Więcej informacji na temat Plików cookies można znaleźć także w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Co do najczęściej stosowanych przeglądarek, Administrator przedstawia następujące, ogólne instrukcje:
  Google Chrome: Należy kliknąć na „Menu” (w prawym górnym rogu), zakładka „Ustawienia”, następnie „Pokaż ustawienia zaawansowane”. W sekcji „Prywatność” należy nacisnąć przycisk „Ustawienia treści”. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:
  Usuwanie plików Cookie,
  •   Domyślne blokowanie plików Cookie,
  •   Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
  •   Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
  •   Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen

 

Internet Explorer 6.0 i 7.0: Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox: Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera: Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari: W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookies”.

 1. Wykorzystanie przez Administratora danych uzyskanych przy użyciu Plików cookies, jest możliwe po wyrażeniu na to zgody przez Użytkownika. Wycofanie zgody wskazanej powyżej, następuje przez usunięcie Plików cookies z przeglądarki internetowej. Brak obsługi plików cookie może jednak skutkować ograniczeniem funkcjonalności platformy internetowej.
 2. Narzędzia wykorzystywane na stronach serwisu.

INFONET PROJEKT korzysta z poniżej wskazanych narzędzi dostępnych dla administratorów serwisów internetowych w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz optymalizacji swojej oferty. Większość z tych narzędzi pochodzi od dostawcy Google Ireland Limited (dalej także: „Google”).

W celu uzyskania szczegółowych informacji o celach i zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Google, należy zapoznać się z ich polityką prywatności dostępną w tym miejscu: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy Zawarte są w niej w szczególności informacje o prawach użytkownika oraz ustawieniach opcji umożliwiających ochronę prywatności użytkowników.

 1. a) GOOGLE ANALYTICS

Platforma internetowa pod adresem www.oxari.com korzysta z narzędzia Google Analytics, tj. usługi analizy oglądalności/korzystania ze stron internetowych udostępnianej przez Google. Google Analytics wykorzystuje Pliki cookies – informacje generowane przez Pliki cookies na temat korzystania z witryny przez użytkowników są zazwyczaj przesyłane na najbliższy serwer Google i tam przechowywane. W związku z tym dane są przesyłane w zależności od lokalizacji użytkownika na serwerze w Europie lub w Stanach Zjednoczonych.

Na platformie internetowej należącej do INFONET aktywowano anonimizację IP, dzięki czemu adres IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostaje z góry skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkowników, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu u operatora strony. Adres IP przesłany w ramach Google Analytics przez przeglądarkę w formie opisanej powyżej nie zostanie scalony z innymi danymi dostarczonymi przez Google.

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez Pliki cookies i danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz z przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Więcej informacji na temat prywatności Google Analytics można znaleźć na stronie:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 1. b) GOOGLE ADS, REMARKETING

Platforma internetowa pod adresem www.oxari.com korzysta także z Google Ads – platformy reklamowej Google pozwalającej na wyświetlanie linków sponsorowanych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google oraz reklam na stronach współpracujących z Google, np. remarketingowych. W tym celu, interakcja użytkowników na platformie internetowej INFONET jest analizowana. Google Ads umożliwiają zwrócenie uwagi użytkowników na oferty INFONET za pomocą materiałów reklamowych (tzw. Google Ads) na zewnętrznych stronach internetowych. Na podstawie danych zebranych podczas kampanii reklamowych INFONET może ocenić jak udane były zastosowane środki reklamowe.

Do mierzenia skuteczności działań oraz ich optymalizacji platforma internetowa wykorzystuje śledzenie konwersji. Funkcja ta dodaje pliki cookie do komputera użytkownika po kliknięciu reklamy, co umożliwia śledzenie zainteresowania stroną oraz innych konwersji z reklamy.

W ramach ustawień plików cookies użytkownik może zadecydować czy wyraża zgodę na wykorzystywanie takich plików cookies.

 1. c) GOOGLE OPTIMIZE

Platforma internetowa pod adresem www.oxari.com korzysta także z Google Optimize. która analizuje wykorzystanie różnych wariantów strony internetowej i pomaga poprawić przyjazność dla użytkownika, zgodnie z zachowaniami użytkowników na stronie internetowej. Zebrane dane są anonimowe. Google Optimize jest narzędziem zintegrowanym z Google Analytics.

Użytkownik może uniemożliwić Google zbieranie i przetwarzanie danych generowanych przez pliki cookie dotyczących korzystania ze strony internetowej poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym adresem: www.tools.google.com

 1. d) GOOGLE TAG MANAGER

Google Tag Manager służy do implementacji skryptów (tagów) witryny za pośrednictwem interfejsu na stronie internetowej i centralnego nimi zarządzania. Google Tag Manager nie wykorzystuje plików cookie i nie gromadzi danych osobowych,  a jego celem jest zarządzanie innymi skryptami, które mogą takie dane gromadzić. Google Tag Manager nie ma do nich bezpośredniego dostępu. Dezaktywacja na poziomie domeny lub pliku cookie będzie miała również wpływ na wszystkie skrypty śledzące, które zostały zaimplementowane za pomocą Google Tag Manager.

 1. e) PIKSEL FACEBOOKA

INFONET korzysta narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.

Piksel Facebooka to narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie, co następnie umożliwia wyświetlanie reklam właściwym odbiorcom.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Jednakże, Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o użytkowniku zebranymi w ramach korzystania z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Polityka prywatności Facebooka dostępna jest w tym miejscu: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 1. f) LINKEDIN INSIGHT TAG

LinkedIn Insight Tag to krótki kod JavaScript, który można dodać do witryny internetowej, aby otrzymywać szczegółowe raporty dotyczące kampanii marketingowej oraz uzyskać wartościowe informacje o odwiedzających. Narzędzie pochodzi od Linkedin Corp. Sunnyvale, CA, USA. INFONET jako klient rozwiązań marketingowych LinkedIn może wykorzystać LinkedIn Insight Tag aby śledzić konwersję, przekierowywać odwiedzających i uzyskiwać dodatkowe informacje o członkach, którzy wchodzą w interakcje z reklamami INFONET.

LinkedIn Insight Tag pozwala na gromadzenie danych dotyczących odwiedzin strony przez członków, łącznie z adresem URL, stroną odsyłającą, adresem IP, informacjami o urządzeniu i przeglądarce, znacznikiem czasu oraz wyświetleniami strony. LinkedIn nie udostępnia danych osobowych właścicielowi strony – dostarcza tylko zbiorczy raport o odbiorcach witryny i skuteczności reklam. Dane te są szyfrowane, a w ciągu 7 dni usuwane informacje umożliwiające identyfikację użytkownika. Ostatecznie dane zostają usunięte w ciągu 90 dni.
LinkedIn Insight Tag umożliwia również ponowne ukierunkowanie reklam w stosunku do osób odwiedzających witrynę. Dzięki temu INFONET może pokazywać spersonalizowane reklamy poza swoją stroną, korzystając z tych danych przy zachowaniu poufności informacji członków.

Pod adresem https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/90274/manage-your-linkedin-ads-settings?lang=en członkowie LinkedIn mogą dowiedzieć się, w jaki ich dane osobowe są wykorzystywane do celów reklamowych.

 1. g) HOTJAR

INFONET wykorzystuje na swojej platformie internetowej narzędzie Hotjar, które monitoruje oraz zapisuje zachowanie użytkownika w serwisie. Narzędzie to rejestruje dane takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Zbierane są także informacje na temat lokalizacji, używanego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki czy plików cookie.

Hotjar nie zbiera ani nie przechowuje innych danych. Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Hotjar znajduje się w tym miejscu: https://www.hotjar.com/privacy.

Jeżeli użytkownik nie chce, by jego aktywność w serwisie była mierzona przez Hotjar, może skorzystać z poniższego linku: https://www.hotjar.com/opt-out.

Należy jednak pamiętać, że jeśli po skorzystaniu z tej funkcji pliki cookies zostaną usunięte z przeglądarki, a użytkownik wróci na platformę internetową INFONET, monitorowanie Hotjar włączy się ponownie.

 1. h) GETRESPONSE

Używamy systemu do wysyłki newslettera GetResponse, którego właścicielem jest GetResponse Spółka Akcyjna, z siedzibą w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk. Podmiot ten gwarantuje poufność danych przechowywanych w jego bazie i na jego serwerach. Podmiot ten gwarantuje wypełnianie obowiązków nałożonych przez RODO.

Polityka prywatności serwisu jest dostępna pod adresem: https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci

Mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji naszego biuletynu klikając na link rezygnacji z subskrypcji umieszczony na końcu każdego biuletynu.

 

 1. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI I POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

 1. INFONET zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. Aktualna Polityka prywatności znajduje się na stronach serwisu www.oxari.com.
 2. Na stronie platformy internetowej Administratora mogą zostać zamieszczone linki do innych stron WWW, Administrator jednak nie ponosi odpowiedzialności za przestrzeganie zasad przetwarzania danych na tych stronach.

 

 1. KONTAKT

 

W przypadku pytań lub wątpliwości w związku z przetwarzaniem danych przez Infonet Projekt SA, zapraszamy do kontaktu:
Numer telefonu: 33 497 84 54
Adres e-mail: asi@infonet-projekt.pl

Adres pocztowy:
Administrator Systemów Informatycznych, Infonet Projekt SA,
ul. Towarowa 2
43-300 Bielsko-Biała​

 

 • Bezpłatny dostęp do wersji demo

  Poznaj OXARI
  za darmo

 • Możliwość testu we własnym środowisku

 • Wsparcie techniczne

 • 30 dni

Dzięki OXARI zautomatyzowaliśmy pracę działu IT. Intuicyjny interfejs oraz swoboda w dostosowaniu aplikacji pod indywidualne potrzeby organizacji jest kluczowym atutem oprogramowania.

Filip Kielban
Kierownik Projektów IT

1

Wybierz produkty

2

Formularz

3

Gotowe

Wybierz produkty

OXARI ServiceDesk
Incydenty, problemy, analiza SLA
Workflow
(opcjonalnie)
Knowledge Base
(opcjonalnie)
OXARI CMDB
Centralna baza konfiguracji
OXARI Asset Management
Inwentaryzacja zasobów
OXARI MDM
Zarządzanie urządzeniami mobilnymi
Centralny Rejestr Umów
Baza wiedzy, zarządzanie dokumentacją
Sygnalista
Obsługa wniosków oraz akceptacji

Wybierz produkty

2

Formularz

3

Gotowe

Wypełnij formularz

Wybierz środowisko, na którym chcesz testować OXARI
On-premise
Instalacja na Twoim serwerze
Chmura OXARI
Dostęp do demo w chmurze producenta

  Po zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną

  Wybierz produkty

  Formularz

  3

  Gotowe

  Dziękujemy za wybranie OXARI.
  Skontaktujemy się z Tobą w ciągu kilku godzin.

  Chcesz poznać indywidualną wycenę,
  skrojoną na miarę Twoich potrzeb?