Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), chcielibyśmy przekazać Pani/Panu kilka ważnych informacji.

 

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH?

Administratorem Danych Osobowych jest INFONET PROJEKT Spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Towarowej 2, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5532087889, REGON: 072177952, KRS: 0000323192, tel. 33 497 84 54, e-mail: asi@infonet-projekt.pl (dalej: „Administrator” lub „INFONET”).

 

 1. JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH? DLACZEGO PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE?

W zakresie prowadzonej przez nas działalności przetwarzamy Pani/Pana dane, ponieważ:

  1. jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań związanych z zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. jest to również niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów prawa podatkowego, prawa o rachunkowości.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest również prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, wynikłych na tle stosowania umowy, której jest Pani/Pan jej stroną.

Jeżeli wyraziła/-ł Pani/Pan zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych, to Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody również w celu przesyłania informacji handlowych lub marketingu bezpośredniego (informowanie o promocjach, ofertach, aktualnościach, cennikach, a także o wydarzeniach promocyjnych, szkoleniach i innych aktywnościach Administratora) poprzez kontaktowanie się z Panią/Panem telefonicznie lub mailowo. W takim przypadku, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest również prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu działań marketingowych produktów i usług, wpływających na rozpoznawalność przedsiębiorstwa, a także art. 10 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z 16 lipca 2004 r.  Prawo telekomunikacyjne.

 

Podstawą prawną jest również:

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.).

 

 1. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ PANI/PANA DANYCH?

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być nasi pracownicy, podmioty z nami współpracujące takie, jak np.: księgowość, dostawcy usług IT, bank, organy publiczne, producenci, dystrybutorzy, podwykonawcy, brokerzy ubezpieczeniowi, ubezpieczyciele, leasingodawcy, audytorzy, podmioty realizujące wysyłki, BHP, podmiot sprzątający, podmiot serwisujący system alarmowy, ochrona, osoby odwiedzające stronę WWW, a także podmioty związane z uczestnictwem Administratora w postępowaniach dot. zamówień publicznych, tj. w szczególności organy publiczne lub inne osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej obowiązane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (m.in. w zakresie udostępniania certyfikatów kompetencyjnych).

 

 1. CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ PANI/PANA DANE POZA OBSZAR EOG?

Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG). Jednak w przypadku przekazania Pani/a danych do państw trzecich, będziemy stosować odpowiednie instrumenty prawne zapewniające bezpieczeństwo Pani/a danych.

 

 1. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE?

Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po rozwiązaniu umowy przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz do czasu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Z uwagi na to, że Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, na zasadach określonych w art. 21 RODO.

 

 1. JAKIE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PANI/PANU PRZYSŁUGUJĄ?

Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych. Może Pani/Pan również zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO. Ponadto, w każdym przypadku i w każdej chwili może Pani/Pan zgłosić sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora.

 

Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu do Pani/Pana danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia umowy, natomiast ich niepodanie skutkuje niemożliwością zawarcia lub wykonania umowy.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości w związku z przetwarzaniem danych przez Infonet Projekt SA, zapraszamy do kontaktu z naszym Administratorem Systemów Informatycznych:

Adres e-mail: asi@infonet-projekt.pl

Adres pocztowy: Administrator Systemów Informatycznych, Infonet Projekt SA, ul. Towarowa 2, 43-300 Bielsko-Biała

 • Bezpłatny dostęp do wersji demo

  Poznaj OXARI
  za darmo

 • Możliwość testu we własnym środowisku

 • Wsparcie techniczne

 • 30 dni

Dzięki OXARI zautomatyzowaliśmy pracę działu IT. Intuicyjny interfejs oraz swoboda w dostosowaniu aplikacji pod indywidualne potrzeby całej organizacji jest kluczowym atutem oprogramowania wspierającego usługi Asset Management.

Filip Kielban
Kierownik Projektów IT

1

Wybierz produkty

2

Formularz

3

Gotowe

Wybierz produkty

OXARI ServiceDesk
Incydenty, problemy, analiza SLA
Workflow
(opcjonalnie)
Knowledge Base
(opcjonalnie)
OXARI CMDB
Centralna baza konfiguracji
OXARI Asset Management
Inwentaryzacja zasobów
OXARI MDM
Zarządzanie urządzeniami mobilnymi
Centralny Rejestr Umów
Baza wiedzy, zarządzanie dokumentacją
Sygnalista
Obsługa wniosków oraz akceptacji

Wybierz produkty

2

Formularz

3

Gotowe

Wypełnij formularz

Wybierz środowisko, na którym chcesz testować OXARI
On-premise
Instalacja na Twoim serwerze
Chmura OXARI
Dostęp do demo w chmurze producenta

  Po zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną

  Wybierz produkty

  Formularz

  3

  Gotowe

  Dziękujemy za wybranie OXARI.
  Skontaktujemy się z Tobą w ciągu kilku godzin.

  Chcesz poznać indywidualną wycenę,
  skrojoną na miarę Twoich potrzeb?